Om situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap innebär att du anpassar dina beteenden som ledare efter medarbetarens kompetens.

Olika människor behöver olika ledarskap beroende på sina kompetenser och engagemang i arbetsuppgifterna. Genom att bli medveten kan en ledare agera mer flexibelt och variera bemötandet av sina medarbetare på ett bättre sätt.

Resultatet av situationsanpassat ledarskap är en smidigare dialog, bättre arbetsresultat och nöjdare medarbetare. Det innebär i förlängningen bättre förutsättningar för att utveckla medarbetare, minska personalomsättningen och öka arbetsgivarens attraktion. Att få människor att prestera optimalt ger större vinster för företaget. Situationsanpassat ledarskap är ett kraftfullt verktyg för alla ledare.

Blanchard arbetar med Situationsanpassat ledarskap® II (SLII®)

Människor är olika och har varierande kompetens och engagemang i olika arbetsuppgifter. Samma individ kan behöva mycket stöd och uppmuntran i en viss situation, men endast behöva kortfattad information inför en uppgift som han eller hon känner sig trygg med och är självgående i.